مننژانسفالیت در اوایل تابستان: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

  • سایر عفونت های ویروسی یا باکتریایی مانند عفونت های ناشی از تب خال ویروس سیمپلکس
  • مننژوآنسفالیت BoDV-1 (التهاب ترکیبی مغز (انسفالیت) و مننژ (مننژیت)) - ناشی از ”ویروس بیماری بورنا 1” است. بیماری زونوز (بیماری حیوانات) بومی در مناطقی از آلمان: علت بیماری بورنا ، به ویژه در اسب ها و گوسفندان در نظر گرفته می شود
  • بیماری لایم - بیماری عفونی ناشی از باکتری Borrelia burgdorferi از گروه اسپیروکت ها و منتقل شده توسط کنه ها (در اینجا: نوروبورلیوز: عارضه بیماری لایم ؛ در اینجا مغز و مجاری عصبی تحت تأثیر قرار می گیرند).
  • هرپس آنسفالیت (HSE) - عفونت مغز با تب خال ویروس سیمپلکس نوع 1 (HSV1).
  • آنفلوانزا (آنفولانزا)