گوش درد (اوتالژی): معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مرحله تشخیصی بعدی است:

 • معاینه جسمی عمومی
 • لمس (لمس) صورت / فک استخوان ها.
 • تأیید حساسیت تراگوس [بله = ورم گوش خارجی (التهاب مجرای گوش) ، نه = اوتیت میانی آکوتا (عفونت حاد گوش میانی)]
 • معاینه گوش و حلق و بینی
  • بازرسی (مشاهده) هر دو گوش از جمله otoscopy (معاینه گوش): ارزیابی لاله گوش:
   • تغییر رنگ یا کسل کننده ، برآمدگی (AOM) یا.
   • جمع شده (افیون تمپان (مترادف: seromucotympanum)) ، سطح مایعات ، افیوژن.
  • بازرسی از حلق [لوزه (لوزه)؟ ، پولیپ؟]

براکت های مربعی [] یافته های فیزیکی پاتولوژیک (پاتولوژیک) احتمالی را نشان می دهد.