مدت زمان درد در تاندون کشکک | درد در تاندون کشککک

مدت زمان درد در تاندون کشکک

چه مدت درد به شکل درد در تاندون کشکک ماندگاری در افراد مختلف متفاوت است و بستگی به علت آن دارد. برای مثال ، اگر تاندون کشکک کشک فقط تحریک شود ، بیماران می توانند پس از چند روز یا چند هفته مجدداً عاری از علائم باشند. یک اشک از تاندون کشکک یا سندرم نوک کشکک آسیبها یا بیماریهای طولانی است که برای بهبود کامل به چند هفته زمان نیاز دارد.

معیارهای فردی مانند سن ، بیماریهای قبلی ، جسمی سازگاری و انطباق ، یعنی پایبندی به درمان تجویز شده ، همواره بر مدت روند بهبود تأثیر می گذارد. برای تمام تاندون کشکک کشکک درد، بیشترین خطر به طور کلی مزمن بودن درد است. با درمان به موقع و مداوم باید کاملاً از این امر جلوگیری کرد.