مدت زمان | بی حسی در پا

مدت زمان

مدت زمان احساس بی حسی به سختی قابل تعریف است. این اغلب به علت بیماری و درمان بستگی دارد.

پیش بینی

پیش آگهی ، در این مورد بازگشت به حالت بی حسی ، عمدتا به علت اصلی و شروع درمان بستگی دارد. بسیاری از دلایل پیش آگهی خوبی دارند. با این حال ، اگر یک عصب یا دستگاه عصبی به طور دائمی آسیب دیده باشد ، همچنین ممکن است بی حسی دائمی باقی بماند.