داکساپرام

محصولات

Doxapram در بسیاری از کشورها ثبت نشده و به صورت تجاری موجود نیست. از خارج می تواند به صورت تزریقی وارد شود.

ساختار و خواص

داکساپرام (C24H30N2O2، Mr = 378.5 گرم در مول) در وجود دارد داروهای به عنوان مونوهیدرات داکساپرام هیدروکلراید ، یک بلور سفید پودر که به میزان کمی در حل می شود آب. این یک مشتق مورفولین و دی فنیل پیرولیدینون است.

اثرات

Doxapram (ATC R07AB01) تنفس را تحریک می کند.

موارد مصرف

افسردگی تنفسی ، نارسایی تنفسی