بادام دو متورم | لوزه های متورم

بادام دو برابر شده

اگر عوامل بیماری زا ایجاد کنند ورم لوزه وارد شده اند حفره دهان از خارج ، لوزه ها معمولاً از دو طرف متورم هستند - چپ و راست. قرمزی ناحیه گلو عقب معمولاً از دو طرف به شدت قرمز می شود. پوشش ها و چرک روی لوزه ها نیز معمولاً در دو طرف لوزه ها قابل مشاهده است.