دوست

گیاه ساقه

Lamiaceae ، دوست.

داروی دارویی

Origani herba - Dostenkraut: برگها و گلهای خشک شده ، جدا شده از ساقه های L.، L. ssp. hirtum (لینک) Ietsw. یا مخلوطی از هر دو گونه (PhEur). PhEur به حداقل محتوای اسانس نیاز دارد

عناصر

  • اسانس: کارواکرول ، تیمول
  • مرزورام طیف مشابهی از مواد تشکیل دهنده دارد ، بنابراین به آن مرزنجوش وحشی نیز می گویند.

موارد مصرف

به عنوان یک ادویه. کمیسیون E استفاده دارویی را منفی ارزیابی می کند.