دلفینیدین: توابع

با استفاده از نتایج مطالعه زیر ، سرنخ هایی از عملکرد دلفینیدین ارائه می شود.

مطالعات علمی

در یک مطالعه تجربی ، دلفینیدین توانست از بدخیمی جلوگیری کند گلیوبلاستوما سلولها (سلولهای بدخیم مغز تومور) از مهاجرت. در مطالعه دیگر ، نشان داده شد که دلفینیدین با مهار گیرنده های VEGF (گیرنده های فاکتور رشد) با تشکیل عروق جدید (ویژگی تومورهای بدخیم) مقابله می کند. این نتایج می تواند در توسعه استراتژی های جدید برای مبارزه مفید باشد بیماری های تومور. علاوه بر این ، مطالعات حیوانی نشان داد که ناسونین ، و همچنین آگلون دلفینیدین آن ، که است را تشکیل می دهند بخش عمده ای از آنتوسیانین در بادمجان ، می تواند کل سرم را کاهش دهد کلسترول و "خوب" را افزایش دهید HDL کلسترول بعد از خوراکی حکومت در موش صحرایی این نتایج مطالعه نشان می دهد که دلفینیدین مفید است سلامت اثرات از بسیاری جهات.