ترخیص از بیمارستان

از اکتبر 2017، بیمارستان تحت اصطلاح «مدیریت ترخیص» (که «مدیریت مراقبت یا انتقال» نیز نامیده می‌شود) موظف شده است تا هرگونه مراقبت‌های بعدی لازم را پس از بستری شدن در بیمارستان آغاز کند.

در این زمینه، بیمارستان، به عنوان مثال، اقدامات توانبخشی سرپایی پس از اقامت در بیمارستان یا همچنین درمان پیگیری بستری (توانبخشی بستری) را سازماندهی می کند.

در زمان ترخیص، کمک در منزل نیز می تواند سازماندهی شود و - در صورت لزوم - انتقال به خانه سالمندان.

با این حال، تمام این اقدامات برای شما به عنوان یک بیمار اجباری نیست: شما همچنین می توانید از این اقدامات کمکی خودداری کنید - که باید با امضا تأیید کنید.