دیفتری: پیشگیری

واکسیناسیون دیفتری مهمترین و موثرترین اقدام پیشگیرانه است. علاوه بر این ، برای جلوگیری از دیفتری، باید به کاهش توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • در مرحله آلودگی از تماس با افراد آلوده خودداری کنید. این مرحله می تواند تا چهار هفته پس از بروز اولین علائم ادامه یابد ، اما معمولاً فقط حدود دو هفته است. عفونت از طریق ایجاد می شود عفونت قطره.

پیشگیری پس از مواجهه (PEP)

پیشگیری پس از مواجهه تهیه دارو برای جلوگیری از بیماری در افرادی است که با واکسیناسیون در برابر بیماری خاصی محافظت نمی شوند اما در معرض آن قرار گرفته اند. برای اطلاعات بیشتر ، به "Drug درمان"