دیفتری: علل آن

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

Corynebacterium diphtheriae (یا گونه های دیگر ، مانند C. ulcerans) توسط انتقال می یابد عفونت قطره یا تماس مستقیم. فقط اعضای این گونه شامل a دیفتری سم ، باعث دیفتری می شود. در این فرآیند ، باکتری باعث مرگ سلول می شود ، و سپس منجر به سلول می شود نکروز (مرگ بافت) که در بالا توضیح داده شد. شدت دیفتری بستگی به نوع سلول مبتلا دارد.

علل (علل)

علل رفتاری

  • تماس با افراد آلوده (تماس مستقیم یا توسط عفونت قطره).