پایه چهار پا مورب

”پایه چهار ضلعی مورب به جای چهار پایه حرکت کنید. آرنج و زانو را به صورت مورب زیر بدن بیاورید. چانه را به قفسه سینه، پشت خمیده ایجاد می کند.

سپس زانو به عقب کشیده شده و بازو کاملاً به جلو کشیده می شود. قبل از تغییر 15 تکرار انجام دهید پا و بازو بازگشت به مقاله