موبر

موارد مصرف

نامطلوب یا بیش از حد مو رشد ، به عنوان مثال در هیرسوتیسم.

عناصر فعال

  • موم های موبر
  • افلورنیتین (وانیکا)