سیپرمترین

محصولات

سایپرمترین به عنوان یک کنسانتره قابل املاح (Ektomin) تأیید می شود. از سال 1992 در بسیاری از کشورها ثبت شده است.

ساختار و خواص

سایپرمترین (C22H19Cl2نه3، Mr = 416.3 گرم در مول) متعلق به پیرتروئیدها است. اینها از نظر مصنوعی ، مشتقات پایدارتر پیرترین از نظر شیمیایی تولید می شوند که به طور طبیعی در گلهای داوودی خاصی (، گل حشرات دالمتین) وجود دارند.

اثرات

سایپرمترین (ATCvet QP53AC08) حشره کش و قارچ کش است.

موارد مصرف

از سیپرمترین در گاوها در برابر آلودگی به کنه ، شپش و کنه و برای کنترل مگس در انبار استفاده می شود.