سیالوترین

محصولات

سیالوترین به عنوان یک راه حل برای کاربرد (سیالوترین ریخته می شود) ثبت شده است. از سال 1990 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

سیالوترین (سی23H19ClF3نه3، Mr = 449.9 گرم در مول) متعلق به پیرتروئیدها است. اینها از نظر مصنوعی ، مشتقات پایدارتر پیرترین از نظر شیمیایی تولید می شوند که به طور طبیعی در گلهای داوودی خاصی (، گل حشرات دالمتین) وجود دارند.

اثرات

سیالوترین (ATCvet QP53AC06) حشره کش و قارچ کش است.

موارد مصرف

سیالاترین در گاو ، گوسفند و خوک در برابر اکتوپارازیت مانند مگس ، مگس اسب ، مو شپش و کنه.