موارد منع مصرف | کوردارکس

موارد منع مصرف

کوردارکسcases در موارد ضربان قلب بسیار کند (سینوس) منع مصرف دارد برادیکاردی) ، اختلالات در انتقال تحریک (بلوک AV) و پتاسیم کمبود (هیپوکالمی).

تداخلات دارویی

تداخل دارویی می تواند با تجویز همزمان بلاکرها ، استیل سالیسیلیک اسید (ASS 100, اسپرینstat) ، استاتین ها ، فنیتوئین و فن پروکومون. اثر این داروها را می توان با افزایش داد کوردارکس... زیرا این ماده باعث افزایش فعالیت خاص می شود آنزیم ها (CYP2C8 / 9 ، 2D6). دوز کوردارکسthen پس باید کاهش یابد

آمیودارون متابولیزه می شود کبد توسط آنزیمی به نام CYP2A4. داروهای خاصی مانند سیمواستاتین یا ضد قارچهای آزول با مهار آنزیم ، اثر آن را تضعیف می کنند آمیودارون.