عوارض عفونت EPEC | EPEC - این چیست؟

عوارض عفونت EPEC

قاطع ترین عارضه انتریت EPEC این است که به ویژه نوزادان و کودکان کوچک منابع کمی برای مقابله با کاهش شدید مایعات دارند. از دست دادن آب و نمک به ویژه در کشور خطرناک است اسهال. کلیه ها اعضای اصلی آب بدن هستند تعادل.

به منظور جبران از دست دادن مایعات و در نتیجه جلوگیری از عوارض جدی ، بستری در بیمارستان با مایع درمانی وریدی و در صورت لزوم ، آنتی بیوتیک درمانی ممکن است لازم باشد. به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، چنین اقدامات درمانی غالباً ممکن نیست ، به طوری که بسیاری از کودکان در اثر آن می میرند کم آبی بدن.