کوآنزیم Q10: ارزیابی ایمنی

محققان سطح مصرف (Observe Safe Level، OSL) را برای منتشر کردند کوآنزیم Q10 (ubiquinone) ، که بی خطر محسوب می شود. علاوه بر این ، میزان مصرف روزانه قابل قبول (ADI) نیز منتشر شد.

دانشمندان یک OSL 1,200 میلی گرم اوبی کوینون در هر روز را شناسایی کردند. علاوه بر این ، دانشمندان ADI روزانه 12 میلی گرم در کیلوگرم منتشر کردند.

ADI با استفاده از هیچ سطح تأثیر منفی مشاهده نشده (NOAEL) تعیین شد ، بدون عوارض جانبی مشاهده شده از کوآنزیم Q10 مصرف ، با در نظر گرفتن ضریب ایمنی 100.