کوبالامین (ویتامین B12): گروه های خطرناک

گروه های خطر کمبود کوبالامین شامل افرادی است که:

یادداشت در مورد وضعیت تأمین (مطالعه ملی مصرف II 2008).

8٪ از مردان و 26٪ از زنان به میزان توصیه شده مصرف روزانه نمی رسند. در زنان 14 تا 24 ساله ، نسبت کمبود عرضه به ویژه در 33٪ بالا است و با افزایش سن به 26٪ (65-80 سال) دوباره سقوط می کند )