سندرم خستگی مزمن: پیشگیری

برای جلوگیری از سندرم خستگی مزمن (CFS ؛ سیستمی فشار بیماری عدم تحمل) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • استفاده مواد مخدر
    • هروئين
    • مواد افیونی یا افیونی (آلفنتانیل ، آپومورفین ، بوپرنورفین ، کدئین ، دی هیدروکودئین ، فنتانیل ، هیدرومورفون ، لوپرامید ، مرفین ، متادون ، نالبوفین ، نالوکسون ، نالترکسون ، اکسی کدون ، پنتازوسین ، پتیدین ، ​​تاپنیتیل ، پرتیلان ، پرتیلان ، پرتیلان ، پرتیلان ، پرتیلان ، پرتیلان

آلودگی محیط زیست - مسکرات (مسمومیت).

  • مواد شیمیایی مانند جیوه، بنابراین ملغمه نیز هست.
  • سموم محیطی مانند رهبری, کادمیوم یا ازن