سندرم خستگی مزمن: درمان دارویی

هدف درمانی

تسکین علائم

توصیه های درمانی

  • یک علی درمان هنوز مشخص نیست
  • بهبود کیفیت زندگی با استفاده از علائم مدار داروهای (به بیماریها یا علائم مربوطه مراجعه کنید).
  • بررسی داروی دائمی به دلیل تأثیر بالقوه بر بیماری موجود.
  • همچنین به بخش «بیشتر درمان".

مکمل ها (مکمل های غذایی ؛ مواد حیاتی)

مکمل های غذایی مناسب باید حاوی مواد حیاتی زیر باشند:

توجه: مواد حیاتی ذکر شده جایگزین هیچ دارویی نیست درمان. مکمل های غذایی در نظر گرفته شده اند به مکمل به طور کلی رژیم غذایی در شرایط خاص زندگی