کندروسارکوما: جراحی درمانی

برای تومورهای بدخیم (بدخیم) ، یک فرد در حذف بافت سالم با حاشیه ایمنی تلاش می کند.

فرم درمانی زیر به صورت زیر موجود است:

  • برداشت گسترده - روش انتخابی برای بدخیم (بدخیم) تومورهای استخوانی.
    • روش کار: برداشتن گسترده و رادیکال تومور با حاشیه ایمنی 5 سانتی متر (پروگزیمال (به سمت مرکز بدن) و دیستال (دور از مرکز بدن)).
    • پس از برداشتن تومور ، یک استئوسنتز (قرار دادن اسپونژیوساپلاستی) یا بازسازی نقص استخوانی حاصل ، به عنوان مثال ، به صورت آندوپروتز تومور ، پیوند استخوان یا عضله ، پلاستیک های جایگزینی عصب و عروق.
    • از طریق استفاده از مگا اندوپروتز ، قطع اندام آسیب دیده به ندرت ضروری است ("نسبت اولتیما" (آخرین چاره)).

در مورد تفکیک شده (بسیار بدخیم / بسیار بدخیم) کندروسارکوم و درگیری مشترک ، قطع عضو ممکن است لازم باشد