سولفات کندرویتین: ارزیابی ایمنی

دانشمندان مقدار مصرف را منتشر کردند کندرویتین سولفات که مربوط به سطح ایمن مشاهده شده (OSL) و بیشترین میزان مشاهده شده (HOI) است.

آنها مقدار مصرف 1,200 میلی گرم در روز را شناسایی کردند کندرویتین سولفات به عنوان OSL و HOI. این مقدار مربوط به بالاترین مقدار مصرف آزمایش شده تاکنون در آزمایشات بالینی انسان است.

با این حال ، موسسه ارزیابی فدرال آلمان (BfR) نشان داد که سلامت ارزیابی کندرویتین سولفات در مقادیر 800-1,200 میلی گرم در روز ممکن است به دلیل عدم اطلاعات کافی در معرض عدم اطمینان باشد.