کولین: وضعیت تأمین

ونمن و همکاران در مطالعه خود متوسط ​​مصرف کولین در اروپاییان را ثبت کردند. این مقدار در بزرگسالان جوان (244-373 سال) بین 10 تا 18 میلی گرم در روز ، در بزرگسالان در دامنه بزرگسالان (291 تا 468 سال) بین 18 میلی گرم در روز و در افراد مسن بین 65/284 میلی گرم در روز است. آنها ، براساس نتایج 450 مطالعه اروپا ، مروری بر میزان كلین مصرف كولین در زنان و مردان كشورهای مختلف اروپا را جمع آوری كردند. برای آلمان ، آنها مقدار متوسط ​​دریافتی 12 میلی گرم در روز در مردان جوان (302-10 18 میلی گرم در زنان جوان (295-10 سال). مقداری برای بزرگسالان و افراد مسن در آلمان در دسترس نیست. سازمان ایمنی غذایی اتحادیه اروپا (EFSA) نتایج Vennemann و همکارانش را برای تعیین مقدار کافی مصرف روزانه کولین در نظر گرفت. این مقدار برای مردان و زنان 18 میلی گرم است.