کولین: مصرف

تا به امروز ، هیچ توصیه مصرفی (مقادیر مرجع DA-CH) برای مصرف کولین از انجمن تغذیه آلمان (DGE) وجود ندارد. سازمان ایمنی غذایی اروپا (EFSA) در سال 2016 مقدار كافی مصرف كولین را منتشر كرد كه می تواند به عنوان مقادیر مرجع اروپا در نظر گرفته شود:
مصرف کافی

سن کولین
(میلی گرم در روز)
نوزادان
ماه 7-11 160
فرزندان
سال 1-3 140
سال 4-6 170
سال 7-10 250
سال 11-14 340
نوجوانان و بزرگسالان
سال 15-17 400
18 ساله و بالاتر 400
حامله 480
تغذیه با شیر مادر 520