کولین: توابع

کولین یا ترکیبات مشتق شده از آن در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی نقش اساسی دارند:

  • فسفولیپیدها، به خصوص فسفاتیدیل کولین (PC) ، به مقدار زیاد در تمام غشاهای بیولوژیکی یافت می شود. در آنجا ، آنها نقش مهمی در ساختار و عملکردهای خود دارند ، مانند انتقال سیگنال ها و حمل مواد.
  • متابولیسم و ​​حمل و نقل لیپیدها و کلسترول - چربی ها و کلسترول حاصل از غذا به داخل بدن منتقل می شود کبد با استفاده از چیلومایکرون ها (ذرات لیپوپروتئین). از آنجا ، آنها از طریق حمل و نقل می شوند خون به خارج کبدی ("خارج از کبد") بافتها در نوع دیگری از لیپوپروتئینها (مجتمع های پروتئین ها (آپولیپوپروتئین ها), کلسترول, تری گلیسیریدو فسفولیپیدها) VLDL نامیده می شود (بسیار کم است چگالی لیپوپروتئین ها). کامپیوتر برای "ساخت" مناسب و ترشح VLDL ها لازم است.
  • همچنین کولین در متابولیسم گروه متیل از اهمیت زیادی برخوردار است هموسیستئین با دو مسیر مختلف می توان متیله (علاوه بر گروههای CH3) را نیز ایجاد کرد. در یک واکنش ، بتائین ، که از مشتقات کولین است ، به عنوان اهدا کننده گروه متیل (اهدا کننده) برای متیلاسیون هموسیستئین به متیونین و از طریق بتائین-هموسیستئین متیل ترانسفراز به دی متیل گلیسین تبدیل می شود. در واکنش دوم ، 5-متیل-تتراهیدروفولات به عنوان یک دهنده متیل عمل می کند و ویتامین B12وابسته متیونین سنتاز آنزیم مربوطه است.
  • کولین نیز پیش ماده آن است استیل کولین، یک انتقال دهنده عصبی (مواد پیام رسان تحریک a سلول عصبی به سلولهای دیگر در ماده شیمیایی سیناپس) این برای توابعی از جمله مهم است حافظه ذخیره سازی یا کنترل عضله.