کولانژیت | مثانه صفرا درد

کولانژیت

کلانژیت به سه شکل وجود دارد. اینها کلانژیت حاد چرکی ، کلانژیت مخرب غیر چرکی هستند (سیروز صفراوی اولیه) و کلانژیت اسکلروزان مزمن. در کلانژیت چرکی شدید ، شوک شرایط ، اختلال عملکرد کلیه و اختلالات مرکز سیستم عصبی همچنین ممکن است رخ دهد. سیروز اولیه صفراوی با خارش ، ایکتروس و هایپرکلسترولمی. موضوع زیر نیز ممکن است مورد توجه شما قرار گیرد: کلانژیت اسکلروزان کننده اولیه