سندرم ستون فقرات گردنی: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی، و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای روشن شدن تشخیص افتراقی.

  • شمارش خون کوچک
  • شمارش دیفرانسیل خون
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز).
  • ایزوآنزیمهای آلکالن فسفاتاز (AP) ، استاز ، ادرار کلسیم، PTHrP ، CEA ، PSA - به دلیل حذف استخوان متاستازها.