گره دهانه رحم: آزمایش آزمایشگاهی

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج آزمایشگاه تاریخچه پزشکی, معاینهی جسمیو غیره - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی

  • شمارش خون کوچک
  • شمارش دیفرانسیل خون
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز).
  • آزمایشات سرولوژی - در صورت مشکوک بودن به بیماری های باکتریایی ، ویروسی یا انگلی (به بخش زیر مراجعه کنید) لنف بزرگ شدن گره (لنفادنوپاتی) /تشخیص آزمایشگاهی).
  • پارامترهای تیروئید - TSH
  • نمونه برداری (نمونه برداری از بافت)