تلفن های همراه در بیمارستان

توضیح ممنوعیت تلفن همراه این است که تشعشعات الکترومغناطیسی می تواند با تجهیزات پزشکی بسیار حساس تداخل ایجاد کند. اما در این میان، این موضوع به طور فزاینده ای مورد تردید است. بررسی ها نشان می دهد که فاصله ایمن از یک تا 3.3 متر برای عملکرد بدون تداخل دستگاه ها کافی است.

نکته: قبل از بستری شدن در بیمارستان، از قوانین موجود در بیمارستان خود مطلع شوید.