سفارین

محصولات

سفاپیرین سوسپانسیون برای درمان داخل رحمی است که به عنوان داروی دامپزشکی به بازار عرضه می شود. از سال 1999 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

سفارین (C17H17N3O6S2، Mr = 423.5 گرم در مول)

اثرات

سفاپیرین (ATCvet QG51AX02) در برابر عوامل بیماریزای باکتریایی موثر است.

موارد مصرف

سفارین برای درمان آندومتریت در گاوها و در موارد تکرار مجددگردش.