علت تنش ها | تمرینات ضد درد شانه

علت تنش ها

La گردن به ناحیه شانه متصل است. عضلات آن از پشت / قسمت تحتانی قسمت کششی گسترش می یابد جمجمه به شانه ستون فقرات گردنی همراه با این ناحیه کار می کند و می تواند به شدت بر روی آن تأثیر بگذارد.

از طریق وضعیت یا فشار نادرست ، عضلات شانهگردن منطقه وضعیت تنش آنها را افزایش می دهد. نتیجه این است درد و تنشی که در هر دو منطقه رخ می دهد. عضلات بازو شروع در مفصل شانه و به آرنج پایین بکشید.

بنابراین ، زنجیره عضله از گردن تا شانه و در ناحیه بازو ختم می شود. بسیاری از شکایات می تواند در بازو رخ دهد و علت آن در ستون فقرات گردنی باشد. به عنوان مثال ، اگر در آنجا تنش وجود داشته باشد ، می تواند تأثیر بگذارد بازو.