آیا می توانم با آرتریت رتروپاتلار به دویدن بپردازم؟ | فیزیوتراپی آرتروز رتروپاتلار

آیا می توانم با آرتریت رتروپاتلار به دویدن بپردازم؟

مدت زمان بیماری

مدت زمان رتروپاتلار آرتروز ارزیابی دشوار است آرتروز هنوز هم غیرقابل درمان است و در بین بیماریهای مزمن یافت می شود. اگر شدت شرط کم است و با جراحی به راحتی قابل درمان است ، عملکرد زانو می تواند به طور کامل بازیابی شود و درمان خاتمه یابد.

با این حال ، در بسیاری از موارد بیماری پیشرفت بیشتری می کند و پس از مدتی نیاز به جراحی دارد. بنابراین مدت زمان بستگی به دوره درمان دارد.