سندرم سوزش دهان: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است با سندرم سوزش دهان ایجاد شود:

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).