مفصل مچ پا شکسته

مترادف به معنای گسترده تر

مچ پا شکستگی، شکستگی مچ پا خارجی ، شکستگی مچ پا شایعترین بیماری مربوط به تصادف OSG is شکستگی مچ پا خارجی است ، اغلب در ترکیب با شکستگی استخوان درشت نی (استخوان درشت نی -> مثلث Volkmann) می توانید اطلاعات گسترده ای در مورد این موضوع را در زیر پیدا کنید شکستگی از بیرونی مچ پا. پزشکی: Articulatio talocruralis