آلودگی به شپش بدن (Pediculosis Corporis): یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

  • اگزما ، مشخص نشده است

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

  • آلودگی با سر شپش (Pediculus humanus capitis) و غیره
  • گال (گال)