آلودگی به شپش بدن (Pediculosis Corporis): آزمایشات تشخیصی

تشخیص دستگاه پزشکی معمولاً مورد نیاز نیست.