تمایل به خونریزی: معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

  • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ علاوه بر این:
    • بازرسی (مشاهده) از پوست، غشاهای مخاطی و صلبیه (قسمت سفید چشم) [خونریزی پوست و غشای مخاطی ؛ کبودی/ کبودی]
    • لمس (لمس) شکم و غیره [هپاتومگالی (بزرگ شدن کبد) ؛ اسپلنومگالی (بزرگ شدن طحال): ترومبوسیتوپنی (کاهش تعداد پلاکت (لخته شدن خون)) در نتیجه هایپلرلنیسم (بزرگ شدن طحال)]
  • غربالگری سرطان

براکت های مربعی [] یافته های فیزیکی پاتولوژیک (پاتولوژیک) احتمالی را نشان می دهد.