تاکی کاردی AV Nodal Re-Entrant: پیگیری

در زیر بیماری های عمده یا عوارضی که ممکن است توسط تاکی کاردی بازگرداندن گره AV ایجاد شود وجود دارد: سیستم قلب و عروق (I00-I99)

  • مرگ ناگهانی قلبی (PHT).
  • پرش به ریتم قلب متفاوت

روان - سیستم عصبی (F00-F99؛ G00-G99)

  • اضطراب