فیبریلاسیون دهلیزی: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

سیستم قلبی عروقی (I00-I99).

  • تاكيكاردي مجدد دهليزي بطني (AVRT) - متعلق به تاكيكاردي فوق بطني پاروكيسمي است و منجر به قسمت هاي تشنجي مانند تاكيكاردي (ضربان قلب بسيار سريع:> 100 ضربان قلب در دقيقه) ، سرگيجه و احتمالاً علائم نارسايي حاد قلبي (نارسايي قلبي)
  • اکسترایستول ها (قلب لکنت) - ضربان قلب که خارج از ریتم قلب فیزیولوژیکی اتفاق می افتد.
  • تاکی کاردی سینوسی - افزایش یافت قلب نرخ 100 بار در دقیقه افزایش می یابد ، منشا آن گره سینوسی.
  • تاکی کاردی بطنی - آریتمی قلبی با ضربان قلب خیلی سریع ، ناشی از بطن ها.
  • بال زدن دهلیزی - آریتمی قلبی که در آن دهلیزهای قلب در حالت استراحت 240 تا 340 بار در دقیقه به طور نامنظم می زند ، در حالی که بطن ها معمولاً آهسته تر می شوند