خاکستر: اثر و عوارض جانبی

نشان داده شده است که ایریدوئیدها و کومارین های جدا شده از خاکستر مانع از ایجاد واسطه های مختلف واکنش های التهابی می شود (پروستاگلاندین ها، لکوترین ها). این مهار می تواند اثرات ضد التهابی و ضد درد برگ و پوست را توضیح دهد.

La ملین اثر ترنجبین به دلیل مانیتول شامل: عمل اسمزي قند افزایش می دهد آب محتوای موجود در مدفوع.

خاکستر: عوارض جانبی ندارد

در حال حاضر ، هیچ عارضه جانبی شناخته شده ای وجود ندارد فعل و انفعالات با داروهای دیگر یا موارد منع مصرف خاکستر برگها.