اطراف ستون فقرات

ستون فقرات عنصر پشتیبانی کننده ایستای ما است. بنابراین ، آن نیز به رباط های بی شماری مجهز شده است ، استخوان ها, مفاصل، عضلات و سایر بافت های نرم با این حال ، این نیز بسیاری از نقاط حمله را برای آسیب دیدگی ارائه می دهد. در مقاله های زیر ستون فقرات ذکر شده است.