اطراف مفصل زانو

اگر زانو پیچ خورده باشد ، می تواند باعث کشیدگی یا صدمات جدی تری شود. تعیین مقدار مهم است درد/ آسیب و طراحی درمان بر این اساس. >> به مقاله: زانو پیچ خورده - چه چیزی کمک می کند؟

مهم نیست اگر در آن صدمه ببیند توخالی زانو هنگام برخاستن ، زمانی که کشش یا وقتی آهسته دویدن. در این مقاله شما تمرینات مناسب فیزیوتراپی را پیدا خواهید کرد. >> به مقاله: درد در توخالی زانو درد در توخالی زانو خرد کردن در مفصل زانو در طی بسیاری از حرکات یا موقعیت ها رخ می دهد.

به عنوان مثال هنگام بالا رفتن از پله ها ، هنگام برخاستن ، بعد از عمل و ... برای جلوگیری از آسیب دیدن ، تمرینات تقویت و تحرک در دسترس است. >> به مقاله: زانو زدن