کاربرد در هومیوپاتی | دم اسب

کاربرد در هومیوپاتی

اکویستوم ماده زمستانه از زمستان به دست می آید اسب اسبیبه مخصوصاً برای افراد تحریک پذیر استفاده می شود مثانه, سيستيت با یک دردناک اصرار به ادرار کردن, کلیه سنگها و همچنین برای خیس کردن شبانه. متداول ترین دوز D4 تا D6 ، 5 تا 10 قطره چندین بار در روز است.

اثرات جانبی

هیچ عوارض جانبی قابل انتظار نیست.