اسپوندیلیت آنکیلوزان: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - تست های آزمایشگاهی اجباری.

  • شمارش خون کوچک
  • شمارش دیفرانسیل خون
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) [↑؛ حدود 50٪ موارد] یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز) [↑. ESR طبیعی: حدود 20-30٪ موارد].
  • تشخیص HLA-B27 آلل در HLA-B ژن [در 90-95٪ موارد مثبت است].
  • فاکتور روماتوئید [منفی]
  • ضد هسته ای آنتی بادی (ANA) [منفی].

در طول بیماری ، پارامترهای زیر ممکن است تغییر کنند:

  • فسفاتاز قلیایی
  • IgA سرم