بانداژ مفصل مچ پا | بی ثباتی مفصل مچ پا

بانداژ مفصل مچ پا

باند ها اغلب با نوار عوض می شوند. به خصوص در شب ، هنگامی که مفصل آگاهانه ایمن نشده و حرکات ناخواسته می تواند به راحتی رخ دهد ، از باند های نرم و سبک برای محکم نگه داشتن مفصل استفاده می شود. در غیر این صورت ، همان مورد آتل و باند نواری وجود دارد: استفاده مناسب و آگاهانه از بانداژ می تواند کاملاً مفید باشد. با این حال ، باید اطمینان حاصل شود که استفاده از بانداژ منجر به محدودیت بیش از حد عملکرد و ثبات مفصل نمی شود.