شکستگی مچ پا - ورزش 5

لانج: در حالی که پای عقب را با پاشنه و پاشنه روی زمین نگه دارید ، یک لانج بزرگ به جلو ببرید. همچنین می توانید استراحت های جانبی را انجام دهید. پای تکیه گاه را بگذارید پا روی زمین.

حداکثر 15 تکرار انجام دهید. پای آسیب دیده همیشه پا از تکیه گاه است پا. بازگشت به مقاله: تمرینات بعد از مچ پا شکستگی.