شکستگی مچ پا - ورزش 4

تلفظ/سوپینینگ. روی صندلی بنشینید و پاها را به اندازه مفصل ران قرار دهید. پشت شما صاف است.

حالا هر دو لبه بیرونی را بلند کنید تا بار داخل پاهای شما باشد. زانو مفاصل به هم نزدیک می شوند از این موقعیت ، بار را به لبه های خارجی وارد می کنید.

قسمت داخلی پا بلند شده و زانو قرار می گیرد مفاصل از هم دور شدن 15-20 تکرار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید