شکستگی مچ پا - ورزش 3

نوسان پاشنه در صندلی بلند بنشینید ، حداکثر پا را دراز کرده و پاشنه را بر روی تکیه گاه ثابت کنید. اکنون پشت پا را به سمت ساق پا بکشید.

برای کاهش زاویه در بالا مچ پا مفصل و برای افزایش حرکت ، شما باید زانو را بدون حرکت دادن پاشنه روی سطح بلند کنید. اکنون هر دو شریک مشترک به سمت یکدیگر حرکت می کنند ، زاویه در مفصل حداکثر کوچک می شود. برای کشش ، پشت زانو را به تکیه گاه فشار دهید و پا را به حداکثر طول خود بکشید.

هر دو شریک مشترک از یکدیگر دور می شوند. این ورزش نباید دردناک باشد و باید فقط کمی شدید باشد. 15-20 تکرار در سه ست انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید.