شکستگی مچ پا - ورزش 2

مرحله پایدار را بارگیری کنید. از پایه ثابت دو پا در پایه مونوپاد بایستید. پایه را با پای آسیب دیده به مدت 2-5 ثانیه نگه دارید و سپس حدود 15 ثانیه استراحت کنید.

به دنبال آن 10 پاس دیگر نیز ارائه می شود. با تمرین بعدی ادامه دهید.